ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาตามการดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ปี 2565

ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาตามการดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล