ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาตามการดำเนินการพัฒนาการบริหารภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ปี 2559

ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาตามการดำเนินการพัฒนาการบริหารภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ปี 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล