อำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ

ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษา ความสงบ เรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ บริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการ
สาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง มหาดไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ประกอบด้วยแล้ว ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกระทรวง มหาดไทย สรุปได้ 4 ประการ คือ

1. ด้านการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปกครอง
และการบริหาร หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ

2. ด้านเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะต้องประสาน และ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร การคุ้มครองผู้เช่านา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์ เป็นต้น

3. ด้านสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น

4. ด้านการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชนการจัดที่ดิน การให้บริการขั้นพื้นฐานในชนบท
การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให้บริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง เป็นต้น

การแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย

● สำนักงานรัฐมนตรี : Office of the Minister

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : Office of the Permanent Secretary for Interior

● กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553

● กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

● โครงสร้างสำนักงานจังหวัด

● กรมการปกครอง : Department of Provincial Administration

● กรมการพัฒนาชุมชน : Community Development Department

● กรมที่ดิน : Department of Lands

● กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Department of Disaster Prevention and Mitigation

● กรมโยธาธิการและผังเมือง Department of Public Works and Town and Country Planning

● กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration การไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority)

● การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority)

● การประปานครหลวง (Metropolitan Waterworks Authority)

● การประปาส่วนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority)

● องค์การตลาด (Marketing Organization)

● องค์การจัดการน้ำเสีย (Water Management Authority)