หน้าแรก เกี่ยวกับกระทรวง โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
image_pdfimage_print
ตำแหน่งผู้บริหารกระทรวงชื่อ-สกุลโทรศัพท์โทรสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา0-2224-6320 โทร (มท.) 50004, 0-2224-63410-2264-4371
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ ทองศรี02-221-4201 โทร (มท.) 500310-2222-2855
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์ บุญญามณี02-226-0192 โทร (มท.) 500510-2221-9091
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุชา โมกขะเวส0-2221-4201 โทร (มท.) 50031-30-2221-9091
ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ0-2226-43720-2226-1966
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการความมั่นคงภายในนายชยาวุธ จันทร0-2221-1887, โทร (มท) 502160 2221 1131
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม0-2221-1132, โทร (มท) 50220-10 2221 6851
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหารนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ 0 2222 4821, โทร (มท) 50235-60-2225-9199
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรโทร (มท) 50226-80 2221 1887
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ0-2225-9908, โทร (มท) 50751-
ที่ปรึกษาด้านการปกครองนายพงศ์เทพ ไข่มุกต์0-2222-1851, โทร (มท.) 50199-
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายวีรัส ประเศรษโฐ0-2221-9094, 0-2221-4816 โทร (มท.) 50176-
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย-ว่าง-0-2221-4816 โทร (มท.) 50162-
เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในอดีต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : เมษายน 2435 - สิงหาคม 2458
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) : มกราคม 2458 - สิงหาคม 2465
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) : สิงหาคม 2465 - มีนาคม 2468
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ : พฤษภาคม 2469 - เมษายน 2471
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิต : เมษายน 2471 - มิถุนายน 2475
พระยาจ่าแสนยบดี ศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) : มิถุนายน 2475 - มิถุนายน 2476
พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว ประยูร อิศรศักดิ์) : มิถุนายน 2476 - ธันวาคม 2476
พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) : ธันวาคม 2476 - มีนาคม 2477
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) : มีนาคม 2477 - กุมภาพันธ์ 2478
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) : กุมภาพันธ์ 2478 - ธันวาคม 2481
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : ธันวาคม 2481 - สิงหาคม 2484
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : สิงหาคม 2484 - มีนาคม 2485
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน) : มีนาคม 2485 - สิงหาคม 2487
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) : สิงหาคม 2487 - กันยายน 2488
นายทวี บุณยเกตุ : กันยายน 2488 - มกราคม 2489
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) : กุมภาพันธ์ 2489 - มีนาคม 2489
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : มีนาคม 2489 - พฤษภาคม 2490
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) : พฤษภาคม 2490 - พฤศจิกายน 2490
พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) : พฤศจิกายน 2490 - กุมภาพันธ์ 2491
พันตรี ควง อภัยวงศ์ : กุมภาพันธ์ 2491- เมษายน 2491
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : เมษายน 2491 - มิถุนายน 2492
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน) : มิถุนายน 2492 - พฤศจิกายน 2494
พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา : พฤศจิกายน 2494 - ธันวาคม 2496
พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) : ธันวาคม 2496 - สิงหาคม 2498
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : สิงหาคม 2498 - มีนาคม 2500
พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ : มีนาคม 2500 - กันยายน 2500
พลเอก ประภาส จารุเสถียร : กันยายน 2500 - ตุลาคม 2516
นาย กมล วรรณประภา : ตุลาคม 2516 - พฤษภาคม 2517
พลตำรวจตรี อรรถสิทธ์ สิทธิสุนทร : พฤษภาคม 2517 - มีนาคม 2518
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ : มีนาคม 2518 - มกราคม 2519
หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช : มกราคม 2519 - เมษายน 2519
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช : เมษายน 2519 - ตุลาคม 2519
นายสมัคร สุนทรเวช : ตุลาคม 2519 - ตุลาคม 2520
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ : พฤศจิกายน 2520 - ธันวาคม 2521
พลเอก เล็ก แนวมาลี : ธันวาคม 2521 - กุมภาพันธ์ 2523
นายประเทือง กีรติบุตร : กุมภาพันธ์ 2523 - มิถุนายน 2524
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ : มิถุนายน 2524 - สิงหาคม 2529
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร : สิงหาคม 2529 - สิงหาคม 2531
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร : สิงหาคม 2531 - มกราคม 2533
นาย บรรหาร ศิลปอาชา : มกราคม 2533 - ธันวาคม 2533
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร : ธันวาคม 2533 - กุมภาพันธ์ 2534
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี : มีนาคม 2534 - เมษายน 2535
พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ : เมษายน 2535 - มิถุนายน 2535
พลตำรวจเอก เภา สารสิน : มิถุนายน 2535 - ตุลาคม 2535
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ : ตุลาคม 2535 - ธันวาคม 2537
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ : ธันวาคม 2537 - กรกฎาคม 2538
นาย บรรหาร ศิลปอาชา : กรกฎาคม 2538 - พฤศจิกายน 2539
นาย เสนาะ เทียนทอง : ธันวาคม 2539 - พฤศจิกายน 2540
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ : พฤศจิกายน 2540 - เมษายน 2543
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน : เมษายน 2543 - กุมภาพันธ์ 2544
ร.ต.อ.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ : กุมภาพันธ์ 2544 - ตุลาคม 2545
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา : ตุลาคม 2545 - มีนาคม 2547
นายโภคิน พลกุล : มีนาคม 2547 - มีนาคม 2548
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ : มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2548
พลเอก คงศักดิ์ วันทนา : สิงหาคม 2548 - กันยายน 2549
นายอารีย์ วงศ์อารยะ : ตุลาคม 2549 - ธันวาคม 2550
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ : ธันวาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2551
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง : กุมภาพันธ์ 2551 - สิงหาคม 2551
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ : สิงหาคม 2551
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล : 20 ธันวาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2554
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ : สิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ : 27 ตุลาคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา : 31 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
ปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงในอดีต
พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เสง วิริยศิริ) ราชปลัดทูลฉลอง : 9 มีนาคม 2441 - 12 เมษายน 2456
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ปลัดทูลฉลอง : 12 เมษายน 2456 - 1 สิงหาคม 2465
พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) ปลัดทูลฉลอง : 1 สิงหาคม 2465 - 1 พฤษภาคม 2472
พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง : 1 พฤษภาคม 2472 - 1 สิงหาคม 2475
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) : 1 สิงหาคม 2475 - 1 สิงหาคม 2478
พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค) : 1 กันยายน 2478 - 23 กุมภาพันธ์ 2481
พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : 1 เมษายน 2482 - 1 กันยายน 2482
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) : 1 กันยายน 2482 - 31 มกราคม 2488
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) : 1 กุมภาพันธ์ 2488 - 1 กันยายน 2488
พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย) : 11 กันยายน 2488 - 1 ธันวาคม 2489
พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์ รามอินทรา) : 1 ธันวาคม 2489 - 27 ตุลาคม 2490
ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ) : 27 ตุลาคม 2490 - 3 ธันวาคม 2491
พระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) : 3 ธันวาคม 2491 - 19 กันยายน 2500
พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) : 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2506
นายถวิล สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2506 - 30 กันยายน 2511
นายพ่วง สุวรรณรัฐ : 2 ตุลาคม 2511 - 31 ธันวาคม 2515
นายวิฑุร จักกะพาก : 1 มกราคม 2516 - 30 กันยายน 2517
นายชลอ วนะภูติ : 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2520
นายวิญญู อังคณารักษ์ : 1 ตุลาคม 2520 - 6 มิถุนายน 2523
นายดำรง สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2523 - 2 มีนาคม 2524
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร : 1 เมษายน 2524 - 30 กันยายน 2532
นายเอนก สิทธิประศาสน์ : 1 ตุลาคม 2532 - 16 กุมภาพันธ์ 2533
นายอนันต์ อนันตกูล : 17 กุมภาพันธ์ 2533 - 25 กุมภาพันธ์ 2534
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา : 26 กุมภาพันธ์ 2534 - 30 กันยายน 2534
นายอนันต์ อนันตกูล : 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
นายอารีย์ วงศ์อารยะ : 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
นายชูวงศ์ ฉายะบุตร : 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ : 1 ตุลาคม 2540 - 5 มีนาคม 2545
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ : 5 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2545
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช : 1 ตุลาคม 2545 - 9 มีนาคม 2548
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ : 20 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2549
นายพงศ์โพยม วาศภูติ : 6 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551
นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ : 1 ตุลาคม 2551 - 26 มีนาคม 2552
นายวิชัย ศรีขวัญ : 27 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552
นายมานิต วัฒนเสน : 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
นายวิเชียร ชวลิต : 14 ธันวาคม 2553 - 19 กันยายน 2554
นายพระนาย สุวรรณรัฐ 7 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558
นายกฤษฎา บุญราช 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2564
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 1 ตุลาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน
หน่วยงานชื่อ - นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
สำนักงานรัฐมนตรี- ว่าง -หัวหน้าสำนักงาน0-2222-7174
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7288 มท. (50277)
นายโสภณ สุวรรณรัตน์รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7284 มท. (50295)
นางสาวปาณี นาคะนาทผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7281 มท. (50285)
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7285 มท. (50273)
นายสันติธร ยิ้มละมัยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7283 มท. (50287)
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7286 มท. (50279)
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7289 มท. (50281)
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7282 มท. (50289)
ว่าที่ ร.ต. อภินันท์ เผือกผ่องผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2223-2217 มท. (50291)
ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2224-8220 มท. (50293)
นายธวัชชัย ศรีทองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2222-1368 มท. (50275)
นายพิจิตร บุญทันผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7287 มท. (50283)
กรมการปกครองนายธนาคม จงจิระอธิบดี0-2222-5858
ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์รองอธิบดี0-2225-7164
นายพิริยะ ฉันทดิลกรองอธิบดี0-2224-9495
นายสมยศ พุ่มน้อยรองอธิบดี0-2791-7211
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์รองอธิบดี-
กรมการพัฒนาชุมชนนายสมคิด จันทมฤกอธิบดี0-2141-6018-20
นายนิวัต น้อยผางรองอธิบดี0-2141-6023
นายสุรศักดิ์ อักษรกุลรองอธิบดี0-2141-6021
นายวิฑูรย์ นวลนุกูลรองอธิบดี0-2141-6022
กรมที่ดินนายนิสิต จันทร์สมวงศ์อธิบดี0-2141-5512
นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์รองอธิบดี0-2141-5589
นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวงรองอธิบดี0-2141-5547
นายสมเกียรติ ถนอมกิตติรองอธิบดี0-2141-5566
นางสมบัติ จันทรลาวัณย์รองอธิบดี0-2141-5544
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษมอธิบดี0-2637-3111
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์รองอธิบดี0-2637-3330
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์รองอธิบดี0-2637-3222
นายรัฐพล นราดิศรรองอธิบดี0-2637-3444
กรมโยธาธิการและผังเมืองนายพรพจน์ เพ็ญพาสอธิบดี0-2299-4999
นายอนวัช สุวรรณเดชรองอธิบดี0-2299-4299
นายพงษ์นรา เย็นยิ่งรองอธิบดี0-2201-8014
ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์รองอธิบดี0-2299-4333
นายสุเมธ มีนาภารองอธิบดี0-2299-4110
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายประยูร รัตนเสนีย์อธิบดี0-2243-2257
นายทวี เสริมภักดีกุลรองอธิบดี0-2241-4563
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญรองอธิบดี0-2241-9038
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์รองอธิบดี0-2241-4563
หน่วยงานชื่อ - นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
การไฟฟ้านครหลวงนายธานี ปาริชาติอินทราณษฐ์ผู้ว่าการ0-2256-3031
นายธานี ปาริชาติอินทราณีรองผู้ว่าการ0-2256-3032
นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวรรองผู้ว่าการ0-2256-3037
นายวีรวัจน์ บัวทองรองผู้ว่าการ0-2256-3041
นายวิลาศ เฉลยสัตย์รองผู้ว่าการ0-2256-3034
นายจาตุรงค์ สุริยาศศินรองผู้ว่าการ0-2256-3040
นายสมชาย หอมกลิ่นแก้วรองผู้ว่าการ0-2256-3033
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายศุภชัย เอกอุ่นผู้ว่าการ0-2590-5100
นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชารองผู้ว่าการ0-2590-9715
นางพิบูลโชติ วงศ์สมายรองผู้ว่าการ0-2590-9400
นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการ0-2590-9367
นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุลรองผู้ว่าการ0-2590-9900
นายประพันธ์ สีนวลรองผู้ว่าการ0-2590-9373
นายพลสุธา คันศรรองผู้ว่าการ0-2590-5131
นายปราโมทย์ สุดทรัพย์รองผู้ว่าการ0-2590-5105
นายชาติชาย ภุมรินทร์รองผู้ว่าการ0-2590-5920
นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์รองผู้ว่าการ0-2590-5115
นายสุชาติ โชติกธีรกุลรองผู้ว่าการ0-2590-5286
นายภิญโญ ทองเจิมรองผู้ว่าการ0-2590-5400
นายชีวิน พัฒนคูหะรองผู้ว่าการ0-2590-9260
นายจรรยา วัฒนกุลรองผู้ว่าการ0-2590-5111
นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุลรองผู้ว่าการ0-2590-9228
นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูลรองผู้ว่าการ0-2590-9736
นายสัมฤทธิ์ โชติบัณรองผู้ว่าการ0-2590-5113
การประปานครหลวงนายกวี อารีกุลผู้ว่าการ0-2500-2501
นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์รองผู้ว่าการ0-2500-2590
นางสาวบุษกร พฤษกอาโนชารองผู้ว่าการ0-2500-2660
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหารรองผู้ว่าการ0-2504-0025
นายประสพสุข สมประสงค์รองผู้ว่าการ0-2504-0123
นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยารองผู้ว่าการ0-2500-2845
นายมานิต ปานเอมรองผู้ว่าการ0-2500-2700
นายสุทธิรักษ์ บูชากุลรองผู้ว่าการ0-2500-2775
นายธำรง บูรณตระกุลรองผู้ว่าการ0-2500-2810
การประปาส่วนภูมิภาคนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ผู้ว่าการ0-2551-8520
นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์รองผู้ว่าการ0-2551-8536-7
นายวิโรจน์ ใบแก้วรองผู้ว่าการ0-2551-8257
นายกฤษฎา ศังขมณีรองผู้ว่าการ0-2551-8536-7
นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอรองผู้ว่าการ0-2551-8508-9
นายชโยดม กาญจโนมัยรองผู้ว่าการ0-2551-8401
นายมงคล วัลยะเสวีรองผู้ว่าการ0-2551-8518-9
นายเอกชัย อัตถกาญน์นารองผู้ว่าการ0-2551-8401
นายหลักชัย พัฒนเจริญรองผู้ว่าการ0-2551-8513-5
นายสุรชัย เชื้อแพ่งรองผู้ว่าการ0-2551-8408-9
องค์การตลาดนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษมผู้อำนวยการ0-2882-2301-6 ต่อ 10
นายศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์รองผู้อำนวยการ0-2024-9270 ต่อ 53
องค์การจัดการน้ำเสียนายชีระ วงศบูรณะผู้อำนวยการ0-2273-8543
นายวิรัตน์ ภมรานนท์รองผู้อำนวยการ02 273 8560
นายสุชัย เจนพจนารถรองผู้อำนวยการ02 273 8568
นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูลรองผู้อำนวยการ02 273 8581
จังหวัดชื่อ-นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
จังหวัดกระบี่นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7561-1312
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7562-0611
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7561-1055
จังหวัดกาญจนบุรีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3451-1020
นายกองเอก พงศธร ศิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 61120
นายรณภพ เวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3462-2790
นายชำนาญ ชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3462-2789
นายสมหวัง บุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์นายทรงพล ใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัด0-4381-1040
นายธวัชชัย รอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4381-1023
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัด-
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 41114
จังหวัดกำแพงเพชรนายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5000-1
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5002
นายบุญช่วย หอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5003
จังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัด0-4324-2194
นางสาวธนียา นัยพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4323-9266
นายจารึก เหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4323-6982
นายสุเทพ มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 40415
นายพันธ์เทพ เสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4324-2195
จังหวัดจันทบุรีนายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัด0-3931-1571
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3931-1504
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3931-2252
นายสุพจน์ ภูมิเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3932-7906
จังหวัดฉะเชิงเทรานายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-1217
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-1995
นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-3287
จังหวัดชลบุรีนายภัครธรณ์ เทียนไชยผู้ว่าราชการจังหวัด0-3827-4441
นาย วิวัฒน์ มหาผลศิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3828-2581
นายนิติ วิวัฒน์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3827-5032
นายนริศ นิรามัยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นางสาวฐิติลักษณ์ คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3879-1836
จังหวัดชัยนาทนายรังสรรค์ ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-1060
นายนที มนตริวัตรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-2608
นางสาวชไมพร อำไพจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-1653
จังหวัดชัยภูมินายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1574
นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1572
นายชาญชัย ศรศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4482-1709
นายสมบัติ ไตรศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1572
จังหวัดชุมพรนายโชตินรินทร์ เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-4009
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-3051
นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-3212
จังหวัดเชียงรายนายภาสกร บุญญลักษม์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5371-1600
นายวราดิศร อ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5315-0151
นายพินิจ แก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5315-0199
นายบัญชา เชาวรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5315-0152
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่นายประจญ ปรัชญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2111
นายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2116
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2115
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2114
นายวีระพันธ์ ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2711
จังหวัดตรังนายขจรศักดิ์ เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัด0-7521-8333
นายไพบูลย์ โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7522-0015
นายภูวนัฐ สมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7521-1977
จังหวัดตราดนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-1001
นายณรงค์ เทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-2276
นายกัฬชัย เทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-1927
จังหวัดตากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1001
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1003
นายศราวุธ ไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5550-8512
นายสุรพล วงศ์สุขพิศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1173
จังหวัดนครนายกนายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-1283
นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-1497
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-2558
จังหวัดนครปฐมนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0000
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0001
นายคมสัน เจริญอาจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0002
นายชยชัย แสงอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3431-0733
นายรัฐศาสตร์ ชิดชูรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดนครพนมนายชาธิป รุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-1515
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาลรองผู้ว่าราชการจังหวัด-
นายชาญชัย คงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-3866
นายวรรณพล ต่อพลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-1286
จังหวัดนครราชสีมานายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-2057
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-4232
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-2613
นายชรินทร์ ทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4434-2789
นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4425-5784
จังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7534-2803
นายสมพงษ์ มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7535-6542
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7531-0044
นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7535-6707
นายสนั่น สนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัด-
จังหวัดนครสวรรค์นายชยันต์ ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3555
นายปรีชา เดชพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3557
นางพรเพชร เขมวิรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3556
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5680-3558
นางสาวชุติพร เสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดนนทบุรีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0711
นายราชันย์ ชุ้นหั้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0713
นางสาวอโรชา นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0713
นายอภิชัย อร่ามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0730
จังหวัดนราธิวาสนายสนั่น พงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2656
นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2676
นางพาตีเมาะ สะดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2677
นายทศพล สวัสดิสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2683
จังหวัดน่านนายวิบูรณ์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-0001
นายกฤชเพชร เพชระบูรณินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6445
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6446
นายนิวัฒน์ งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6406
จังหวัดบึงกาฬนายสนิท ขาวสอาดผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2712
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2447
นายธาตรี บุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2446
จังหวัดบุรีรัมย์นายธัชกร หัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัด0-4461-1182
นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6575
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6585
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6565
นายศรัณยู มีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดปทุมธานีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-5658
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-7044
นายพงศธร กาญจนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-3548
นายเอกวิทย์ มีเพียรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-6770
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายเสถียร เจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัด0-3261-1028
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3260-2359
ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3261-1182
นายคมกริช เจริฐพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3260-4607
นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4000
นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4001
นายอนุชิต สังฆสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4002
จังหวัดปัตตานีนายนิพันธ์ บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัด0-7333-5917
นายสมนึก พรหมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7334-9516
ว่าที่ ร.ต. ตระกูล โทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7333-7671
นายณัฐกฤช สิทธิโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7334-9254
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวีระชัย นาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6536
นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-5693
นางสรัลพัชร ประโมทะกะรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายไพรัตน์ เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6538
นายประทีป การมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6577
จังหวัดพะเยานายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9555
นายชุติเดช มีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9590
นายบำรุง สังข์ขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9519
จังหวัดพังงานายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัด0-7641-1401
นายบุญเติม เรณุมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7648-1522
นายเถลิงศักดิ์ นุชประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7648-1521
จังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-3012
นายฉัตรชัย อุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-1593
นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-4044
จังหวัดพิจิตรนายไพบูลย์ ณะบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-1034
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-2444
นายชนก มากพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-1722
จังหวัดพิษณุโลกนายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-2012
นายรณรงค์ นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-1146
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-8651
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-8023
จังหวัดเพชรบุรีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-5373
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-7070
นางวันเพ็ญ มังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-5779
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤษณ์ คงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9777
นายสุเมธ ธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9789
นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายทรงกลด สว่างวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9733
นายอำนาจ แย้มศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9788
จังหวัดแพร่นายสมหวัง พ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1036
นางสาวนิติยา พงษ์พานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1779
นายวิเชียร อนุสาสนนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1606
จังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัด0-7621-1001
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7621-2730
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7622-2803
นายอำนวย พิณสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7624-0396
จังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7666
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7532
นายธรรมนูญ แก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 41714
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7493
จังหวัดมุกดาหารนายเฉลิมพล มั่งคั่งผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-1114
นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-1274
นายบุญเรือง เมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-2169
นายวุฒิชัย เสาวโกมุทรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-2169
จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐา โมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2158
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2242
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2012
จังหวัดยโสธรนายชลธี ยังตรงผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2672
นายสุวัฒน์ เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2966
นายชัยวัฒน์ แสงศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2844
จังหวัดยะลานายภิรมย์ นิลทยาผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-2002
นายก้องสกุล จันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-2321
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7320-3788
นายอำนาจ ชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-1694
จังหวัดร้อยเอ็ดนายภูสิต สมจิตต์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-1706
นายชนาส ชัชวาลวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-1352
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-9395
นายสนอง ดลประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-4610
จังหวัดระนองนายสมเกียรติ ศรีษะเนตรผู้ว่าราชการจังหวัด0-7781-1365
นายปิยพงศ์ ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7780-0114
นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7780-0115
จังหวัดระยองนายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4001-2
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4004
ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3802-9161
นายอนันต์ นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4003
จังหวัดราชบุรีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3232-5855
นายอังกูร ศีลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3233-7896
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3231-5315
นายอุดม เพชรคุตรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-32338-996
จังหวัดลพบุรีนายนิวัฒน์ รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0161
นายสุภกิณห์ แวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0158
นายวชิระ เกตุพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0158
นายกกชัย ฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0147
จังหวัดลำปางนายสิธิชัย จินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5001
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5002
นายสันติ รังษีรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-0365
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5003
จังหวัดลำพูนนายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-1018
นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-1366
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-2363
จังหวัดเลยนายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัด0-4281-1683
นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4281-2554
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4286-1095
นายณรงค์ จีนอ่ำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4281-1166
จังหวัดศรีสะเกษนายวัฒนา พุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัด0-4561-2919
นายสำรวย เกษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4562-2813
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายนพ พงศ์ผลาดิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4561-2939
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4561-2384
จังหวัดสกลนครนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1282
นายชูศักดิ์ รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1991
นายชานน วาสิกศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1764
นายจำรัส นาแฉล้มรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายพิสิษฐ์ แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1287
จังหวัดสงขลานายเจษฎา จิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-3874
นายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7431-1099
นายวงศกร นุ่นชูคันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7431-3003
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-4599
นายวรณัฎฐ์ หนูรอตรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-3976
จังหวัดสตูลนายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัด0-7471-1373
นายศักระ กปิลกาญจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7473-0865
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7471-1314
จังหวัดสมุทรปราการนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัด0-2389-0656
นายศุภมิตร ชิณศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2388-0709
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2389-0646
นายเจนเจตน์ เจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2388-0709
จังหวัดสมุทรสงครามนายขจร ศรีชวโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัด0-3471-5994
นายกรกฎ วงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3472-0695
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3471-1996
จังหวัดสมุทรสาครนายณรงค์ รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัด0-3441-1898
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3441-2002
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3442-7114
จังหวัดสระแก้วนายปริญญา โพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5111
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5113
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5112
จังหวัดสระบุรีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3634-0701
นายสมภพ สมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3634-0703
นางอังคณา ชิตะติตติรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3634-0702
นายเอกพร จุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3634-0704
จังหวัดสิงห์บุรีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรมผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7111
นายสมชาย ลีหล้าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7113
นายสัมฤทธิ์ กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7112
จังหวัดสุโขทัยนายวิรุฬ พรรณเทวีผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-1097
นายสุชาติ ทีคะสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-3074
นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-5366
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-1349
จังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5500
นายปรีชา ทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5374
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5373
นายชูชีพ พงษ์ไชยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดสุราษฏร์ธานีนายวิชวุทย์ จินโตผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2176
นายประเวศ ไทยประยูรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7728-7838
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายศักดาพร รัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2805
นายนันธวัช เจริญวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2190
จังหวัดสุรินทร์นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4451-3554
นายอดิเทพ กมลเวชช์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4452-1420
นายเสริมศักดิ์ สีสันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4451-3659
นางทรงลักษณ์ วรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด-
จังหวัดหนองคายนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-2450
นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1274
นางสาวสิริมา วัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1284
นางรณิดา เหลืองฐิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1113
จังหวัดหนองบัวลำภูนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2914
นายเวียงชัย แก้วพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2915
นายสุวิทย์ จันทร์หวรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2517
จังหวัดอ่างทองนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัด0-3562-0128
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3562-0129
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3561-1612
จังหวัดอำนาจเจริญนายทวีป บุตรโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-311
นายธนูสินธ์ ไชยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-3007
นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วงรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-3022
จังหวัดอุดรธานีนายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4076
นายปราโมทย์ ธัญญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4212
นายวันชัย จันทร์พรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4214
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายจำรัส กังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-1599
จังหวัดอุตรดิตถ์นายผล ดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-1248
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-3070
นายพยงค์ ยาเภารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-1207
จังหวัดอุทัยธานีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-3164
นายอลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-1200
นายพีระพล ตัณฑโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-1284
จังหวัดอุบลราชธานีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4525-4693
นายวิรุจ วิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4602
นายศุภภิมิตร เปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4604
นายสมเพชร สร้อยสระคูรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4601
นายทรงพล วิชัยขัทคะรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์หมายเลขภายใน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0 2225 70121000,1003
นายจักกพันธุ์ ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0 2224 29661010-1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-30521007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-29851015,1017,1018
นายศานนท์ หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-30511020
นายขจิต ชัชวานิชย์ปลัดกรุงเทพมหานคร0-2224-30191035-6
นางวันทนีย์ วัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2226-48711698
นายชวินทร์ ศิรินาครองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2222-7170
นายชาตรี วัฒนขจรรองปลัดกรุงเทพมหานคร0 2222 0823
นายเฉลิมพล โชตินุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานคร0 2226 1425
นายณรงค์ เรืองศรีรองปลัดกรุงเทพมหานคร0 2224 3058
นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยมรองปลัดกรุงเทพมหานคร0 2224 3012