หน้าแรก เกี่ยวกับกระทรวง โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งผู้บริหารกระทรวงชื่อ-สกุลโทรศัพท์โทรสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทิน ชาญวีรกูล0 2224 6320 , 0 2224 6341 ,โทร (มท.) 500040 2226 4371
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ ทองศรี02-221-4201 โทร (มท.) 500310 2221 4201
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดา ไทยเศรษฐ์0 2226 0192 5 โทร (มท.) 500510 2221 9091
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเกรียง กัลป์ตินันท์0 2221 4201 โทร (มท.) 500320 2221 4201
ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ0-2226-43720-2226-1966
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายพรพจน์ เพ็ญพาส0-2221-1132, โทร (มท) 50220-10 2221 6851
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด้านบริหาร
นายสมคิด จันทมฤก 0-2225-9910, โทร (มท) 50226-80-2225-9199
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด้านกิจการความมั่นคงภายใน
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์0 2222 4821, โทร (มท) 50235-60 2221 1131
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
นายโชตินรินทร์ เกิดสม 0-2221-1887, โทร (มท) 50216, 50217, 502380 2221 1887
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ- ว่าง -0-2225-9908, โทร (มท) 50751-
ที่ปรึกษาด้านการปกครองนายวัชรเดช เกียรติชานน0-2222-1851, โทร (มท.) 50199-
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง0-2221-9094, 0-2221-4816 โทร (มท.) 50176-
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายนายมานะ สิมมา0-2221-4816 โทร (มท.) 50162-
เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในอดีต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : เมษายน 2435 - สิงหาคม 2458
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) : มกราคม 2458 - สิงหาคม 2465
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) : สิงหาคม 2465 - มีนาคม 2468
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ : พฤษภาคม 2469 - เมษายน 2471
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิต : เมษายน 2471 - มิถุนายน 2475
พระยาจ่าแสนยบดี ศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) : มิถุนายน 2475 - มิถุนายน 2476
พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว ประยูร อิศรศักดิ์) : มิถุนายน 2476 - ธันวาคม 2476
พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) : ธันวาคม 2476 - มีนาคม 2477
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) : มีนาคม 2477 - กุมภาพันธ์ 2478
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) : กุมภาพันธ์ 2478 - ธันวาคม 2481
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : ธันวาคม 2481 - สิงหาคม 2484
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : สิงหาคม 2484 - มีนาคม 2485
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน) : มีนาคม 2485 - สิงหาคม 2487
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) : สิงหาคม 2487 - กันยายน 2488
นายทวี บุณยเกตุ : กันยายน 2488 - มกราคม 2489
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) : กุมภาพันธ์ 2489 - มีนาคม 2489
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : มีนาคม 2489 - พฤษภาคม 2490
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) : พฤษภาคม 2490 - พฤศจิกายน 2490
พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) : พฤศจิกายน 2490 - กุมภาพันธ์ 2491
พันตรี ควง อภัยวงศ์ : กุมภาพันธ์ 2491- เมษายน 2491
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : เมษายน 2491 - มิถุนายน 2492
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน) : มิถุนายน 2492 - พฤศจิกายน 2494
พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา : พฤศจิกายน 2494 - ธันวาคม 2496
พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) : ธันวาคม 2496 - สิงหาคม 2498
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : สิงหาคม 2498 - มีนาคม 2500
พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ : มีนาคม 2500 - กันยายน 2500
พลเอก ประภาส จารุเสถียร : กันยายน 2500 - ตุลาคม 2516
นาย กมล วรรณประภา : ตุลาคม 2516 - พฤษภาคม 2517
พลตำรวจตรี อรรถสิทธ์ สิทธิสุนทร : พฤษภาคม 2517 - มีนาคม 2518
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ : มีนาคม 2518 - มกราคม 2519
หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช : มกราคม 2519 - เมษายน 2519
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช : เมษายน 2519 - ตุลาคม 2519
นายสมัคร สุนทรเวช : ตุลาคม 2519 - ตุลาคม 2520
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ : พฤศจิกายน 2520 - ธันวาคม 2521
พลเอก เล็ก แนวมาลี : ธันวาคม 2521 - กุมภาพันธ์ 2523
นายประเทือง กีรติบุตร : กุมภาพันธ์ 2523 - มิถุนายน 2524
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ : มิถุนายน 2524 - สิงหาคม 2529
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร : สิงหาคม 2529 - สิงหาคม 2531
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร : สิงหาคม 2531 - มกราคม 2533
นาย บรรหาร ศิลปอาชา : มกราคม 2533 - ธันวาคม 2533
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร : ธันวาคม 2533 - กุมภาพันธ์ 2534
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี : มีนาคม 2534 - เมษายน 2535
พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ : เมษายน 2535 - มิถุนายน 2535
พลตำรวจเอก เภา สารสิน : มิถุนายน 2535 - ตุลาคม 2535
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ : ตุลาคม 2535 - ธันวาคม 2537
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ : ธันวาคม 2537 - กรกฎาคม 2538
นาย บรรหาร ศิลปอาชา : กรกฎาคม 2538 - พฤศจิกายน 2539
นาย เสนาะ เทียนทอง : ธันวาคม 2539 - พฤศจิกายน 2540
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ : พฤศจิกายน 2540 - เมษายน 2543
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน : เมษายน 2543 - กุมภาพันธ์ 2544
ร.ต.อ.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ : กุมภาพันธ์ 2544 - ตุลาคม 2545
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา : ตุลาคม 2545 - มีนาคม 2547
นายโภคิน พลกุล : มีนาคม 2547 - มีนาคม 2548
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ : มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2548
พลเอก คงศักดิ์ วันทนา : สิงหาคม 2548 - กันยายน 2549
นายอารีย์ วงศ์อารยะ : ตุลาคม 2549 - ธันวาคม 2550
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ : ธันวาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2551
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง : กุมภาพันธ์ 2551 - สิงหาคม 2551
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ : สิงหาคม 2551
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล : 20 ธันวาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2554
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ : สิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ : 27 ตุลาคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา : 31 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2566
นายอนุทิน ชาญวีรกูล : 1 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน
ปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงในอดีต
พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เสง วิริยศิริ) ราชปลัดทูลฉลอง : 9 มีนาคม 2441 - 12 เมษายน 2456
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ปลัดทูลฉลอง : 12 เมษายน 2456 - 1 สิงหาคม 2465
พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) ปลัดทูลฉลอง : 1 สิงหาคม 2465 - 1 พฤษภาคม 2472
พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง : 1 พฤษภาคม 2472 - 1 สิงหาคม 2475
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) : 1 สิงหาคม 2475 - 1 สิงหาคม 2478
พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค) : 1 กันยายน 2478 - 23 กุมภาพันธ์ 2481
พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : 1 เมษายน 2482 - 1 กันยายน 2482
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) : 1 กันยายน 2482 - 31 มกราคม 2488
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) : 1 กุมภาพันธ์ 2488 - 1 กันยายน 2488
พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย) : 11 กันยายน 2488 - 1 ธันวาคม 2489
พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์ รามอินทรา) : 1 ธันวาคม 2489 - 27 ตุลาคม 2490
ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ) : 27 ตุลาคม 2490 - 3 ธันวาคม 2491
พระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) : 3 ธันวาคม 2491 - 19 กันยายน 2500
พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) : 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2506
นายถวิล สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2506 - 30 กันยายน 2511
นายพ่วง สุวรรณรัฐ : 2 ตุลาคม 2511 - 31 ธันวาคม 2515
นายวิฑุร จักกะพาก : 1 มกราคม 2516 - 30 กันยายน 2517
นายชลอ วนะภูติ : 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2520
นายวิญญู อังคณารักษ์ : 1 ตุลาคม 2520 - 6 มิถุนายน 2523
นายดำรง สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2523 - 2 มีนาคม 2524
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร : 1 เมษายน 2524 - 30 กันยายน 2532
นายเอนก สิทธิประศาสน์ : 1 ตุลาคม 2532 - 16 กุมภาพันธ์ 2533
นายอนันต์ อนันตกูล : 17 กุมภาพันธ์ 2533 - 25 กุมภาพันธ์ 2534
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา : 26 กุมภาพันธ์ 2534 - 30 กันยายน 2534
นายอนันต์ อนันตกูล : 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
นายอารีย์ วงศ์อารยะ : 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
นายชูวงศ์ ฉายะบุตร : 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ : 1 ตุลาคม 2540 - 5 มีนาคม 2545
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ : 5 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2545
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช : 1 ตุลาคม 2545 - 9 มีนาคม 2548
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ : 20 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2549
นายพงศ์โพยม วาศภูติ : 6 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551
นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ : 1 ตุลาคม 2551 - 26 มีนาคม 2552
นายวิชัย ศรีขวัญ : 27 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552
นายมานิต วัฒนเสน : 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
นายวิเชียร ชวลิต : 14 ธันวาคม 2553 - 19 กันยายน 2554
นายพระนาย สุวรรณรัฐ 7 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558
นายกฤษฎา บุญราช 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2564
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 1 ตุลาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน
หน่วยงานชื่อ - นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
สำนักงานรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงาน0-2222-7174
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7288 มท. (50277)
นายสมภพ สมิตะสิริรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7284 มท. (50295)
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคงผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7285 มท. (50273)
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7286 มท. (50279)
นายอลงกต วรกีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7281 มท. (50285)
นายวีระพันธ์ ดีอ่อนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7283 มท. (50287)
นายณรงค์ จีนอ่ำผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7289 มท. (50281)
นายชำนาญ ชื่นตาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7282 มท. (50289)
นายพงษ์นรา เย็นยิ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2223-2217 มท. (50291)
นายศรัญยู มีทองคำผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2224-8220 มท. (50293)
นายอังกูร ศีลาเทวากูลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2222-1368 มท. (50275)
นายชูชีพ พงษ์ไชยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7287 มท. (50283)
กรมการปกครองนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์อธิบดี0-2222-5858
ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์รองอธิบดี0 2225 7164
นายบรรจบ จันทรัตน์รองอธิบดี0 2791 7211
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์รองอธิบดี0 2224 9495
นายศรัณศักดิ์ ศรีเครือเนตรรองอธิบดี0-2224-9494
กรมการพัฒนาชุมชนนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมอธิบดี0-2141-6018-20
นายวิฑูรย์ นวลนุกูลรองอธิบดี0 2141 2666
นายวรงค์ แสงเมืองรองอธิบดี0 2141 2662
นายชยชัย แสงอินทร์รองอธิบดี0-2141-6022
กรมที่ดินนายชยาวุธ จันทรอธิบดี0-2141-5512
นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์รองอธิบดี0 2141 5544
นางพนิตาวดี ปราชญ์นครรองอธิบดี0 2141 5547
นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุลรองอธิบดี0 2141 5589
นายวสันต์ สุภาภารองอธิบดี0 2141 5566-67
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์อธิบดี0-2637-3111
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์รองอธิบดี0-2637-3222
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัชรองอธิบดี0 2637 3332
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดี0 2637 3330
กรมโยธาธิการและผังเมืองนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์อธิบดี0-2299-4999
ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์รองอธิบดี0 2245 9975
นายสุเมธ มีนาภารองอธิบดี0 2299 4199
นายสมพร กาญจน์นิรันดร์รองอธิบดี0 2299 4399
นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์รองอธิบดี0 2201 8014
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายขจร ศรีชวโนทัยอธิบดี0-2243-2257
นายเอกวิทย์ มีเพียรรองอธิบดี0 2241 4563
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลีรองอธิบดี0 2241 4563
นายสุรพล เจริญภูมิรองอธิบดี0 2241 9038
หน่วยงานชื่อ - นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
การไฟฟ้านครหลวงนายวิลาศ เฉลยสัตย์ผู้ว่าการ0-2256-3001
นายจาตุรงค์ สุริยาศศินรองผู้ว่าการ0-2256-3040
นายสมชาย หอมกลิ่นแก้วรองผู้ว่าการ0-2256-3033
นายรงค์เพชร เขาเรียงรองผู้ว่าการ0-2256-3043
นายพิพัฒน์ ชลอำไพรองผู้ว่าการ0-2256-3640
นายพิศณุ ตันติถาวรรองผู้ว่าการ0-2256-3027
นายสมศักดิ์ บำรุงวัดรองผู้ว่าการ0-2256-3063
นายไพฑูรย์ กุหลาบแก้วรองผู้ว่าการ0-2256-3024
นายดิเรก บุญปิยทัศน์รองผู้ว่าการ0-2256-3039
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายศุภชัย เอกอุ่นผู้ว่าการ0-2590-5100
นายจักรี กิจบัญชารองผู้ว่าการ0 2590 9715
นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุลรองผู้ว่าการ0 2590 9900
นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุลรองผู้ว่าการ0 2590 9400
นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการ0 2590 9373
นายประพันธ์ สีนวลรองผู้ว่าการ0 2590 5131
นายพสุธา คันศรรองผู้ว่าการ0 2590 5105
นายปราโมทย์ สุดทรัพย์รองผู้ว่าการ0 2590 5115
นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูลรองผู้ว่าการ0 2590 9260
นายชีวิน พัฒนคูหะรองผู้ว่าการ0 2590 5920
นายจรรยา วัฒนกุลรองผู้ว่าการ0 2591 5400
นายชาติชาย ภุมรินทร์รองผู้ว่าการ0 2590 5286
นายสัมฤทธิ์ โชติบัณรองผู้ว่าการ0 2590 9736
นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์รองผู้ว่าการ0 2590 9260
นายอิสเรส เจนศุภการรองผู้ว่าการ0 2590 5111
นายภิญโญ ทองเจิมรองผู้ว่าการ0 2590 5113
นายมงคล ตรีกิจจานนท์รองผู้ว่าการ0 2590 9367
การประปานครหลวงนายมานิต ปานเอมผู้ว่าการ0-2500-2501 ต่อ 1648
น.ส.สุวรา ทวิชศรีรองผู้ว่าการ0-2500-2590 ต่อ 1159
น.ส.บุษกร พฤกษอาโนชารองผู้ว่าการ0-2500-2660 ต่อ 1054
นายสุทธิรักษ์ บูชากุลรองผู้ว่าการ0-2500-2775 ต่อ 1644
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหารรองผู้ว่าการ0-2504-0025 ต่อ 1001 1002
น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์รองผู้ว่าการ0-2500-2775 ต่อ 1644
นายธำรง บูรณตระกูลรองผู้ว่าการ0-2500-2810 ต่อ 1950 1366
นายสุเทพ เอื้อปกรณ์รองผู้ว่าการ0-2500-2845 ต่อ 2845
นายประสพสุข สมประสงค์รองผู้ว่าการ0-2500-2835 ต่อ 2835 2650
การประปาส่วนภูมิภาคนายวิบูลย์ วงสกุลผู้ว่าการ0 2551 8520-5
นายสุทัศน์ นุชปานรองผู้ว่าการ0-2551-8400-2
นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์รองผู้ว่าการ0-2551-8256-7
นายธนิต ธนเสนีวัฒน์รองผู้ว่าการ0-2551-8235-6/8279
นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอรองผู้ว่าการ0-2551-8509/8441
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์รองผู้ว่าการ0-2551-8513-4
นายจักรพงศ์ คำจันทร์รองผู้ว่าการ0-2551-8472
นายมงคล วัลยะเสวีรองผู้ว่าการ0-2551-8518-9
นายหลักชัย พัฒนเจริญรองผู้ว่าการ0-2551-8568/8442-3
นายสุรชัย เชื้อแพ่งรองผู้ว่าการ0-2551-8536-7
องค์การตลาดนายวิทยา ทรัพย์เย็นรองผู้อำนวยการ
ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การตลาด
0-2024-9070-4
นายวิทยา ทรัพย์เย็นรองผู้อำนวยการ0-2024-9070-4
องค์การจัดการน้ำเสียนายชีระ วงศบูรณะผู้อำนวยการ0 2273 8568
นายสุชัย เจนพจนารถรองผู้อำนวยการ0 2273 8568
นายอธิรักษ์ บุพจันโทรองผู้อำนวยการ0 2273 8560
นางสาววรนันท์ จันทร์ดนูรองผู้อำนวยการ0 2273 8581
จังหวัดชื่อ-นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
จังหวัดกระบี่นายสมชาย หาญภักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัด0-7561-1312
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7561-1055
นายสมปราชญ์ ปราบสงครามรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7562-0611
จังหวัดกาญจนบุรีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3451-1020
นายรณภพ เวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3451-1561
ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 61120
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3451-3230
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 61110
จังหวัดกาฬสินธุ์นายสนั่น พงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัด0-4381-1040
นายธวัชชัย รอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4381-1023
นายรุจติศักดิ์ รังษีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4384-0355
นายธนภัทร ณ ระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4384-0947
จังหวัดกำแพงเพชรนายชาธิป รุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5000-1
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5002
พันจ่าอากาศเอกอนุชา พัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5003
จังหวัดขอนแก่นนายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัด0-4324-2194
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4323-9266
นายพันธ์เทพ เสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4324-2195
นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4323-6982
นายยุทธพร พิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 40415
จังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3931-1571
นายสันติ รังษิรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัด039311504
นายธวัชชัย นามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3931-2252
นายวิสุทธิ์ ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3932-7906
จังหวัดฉะเชิงเทรานายชลธี ยังตรงผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-1217
นางสาวฉัตรประอร นิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-3287
นายกำพล สิริรัตตนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-1995
จังหวัดชลบุรีนายธวัชชัย ศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3827-4441
นางสาวฐิติลักษณ์ คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3879-1836
นายอำนาจ เจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3828-2581
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3827-5032
จังหวัดชัยนาทนายนที มนตริวัตผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-1060
นางสาวชไมพร อำไพจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-1653
นายวิทยา ชพานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-2608
จังหวัดชัยภูมินายอนันต์ นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1574
นายสมบัติ ไตรศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1572
นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1572
นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4482-1709
จังหวัดชุมพรนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-4009
นายธนนท์ พรรพีภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-3212
นายวรัตม์ มาประณีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-3051
จังหวัดเชียงรายนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5371-1600
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด053 150 152
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัด053 177 373
นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญรองผู้ว่าราชการจังหวัด053 150 199
ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5315-0151
จังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2111
นายชัชวาลย์ ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2116
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2114
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2711
นายทศพล เผื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2115
จังหวัดตรังนายทรงกลด สว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7521-8333
นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7521-1977
นายสกุล ดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7522-0015
จังหวัดตราดนายณัฐพงษ์ สงวนจิตรผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-1001
นายณรงค์ เทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-2276
ว่าที่ร้อยตรีพีระ เอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-1927
จังหวัดตากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1001
นายสุรพล วงศ์สุขพิศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1173
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5550-8512
นายบุญช่วย หอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1003
จังหวัดนครนายกนายสุภกิณห์ แวงชินผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-1283
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-2558
นายศราวุธ สุวรรณจูฑะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-1497
จังหวัดนครปฐมนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0000
นายยงยุทธ สวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด034 242 077
นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐ์วงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0001
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3431-0733
นางสาวอโรชา นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0002
จังหวัดนครพนมนายวันชัย จันทร์พรผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-1515
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-3866
นางรณิดา เหลืองฐิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-3866
นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-1286
จังหวัดนครราชสีมานายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-2057
นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4425-5784
นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4434-2789
นายวิจิตร กิจวิรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-4232
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-2613
จังหวัดนครศรีธรรมราชนายขจรเกียรติ รักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัด0-7534-2803
นายสมพงษ์ มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7535-6542
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7531-0044
นายสมชาย ลีหล้าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7535-6707
นายศรีธรรม ราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด-
จังหวัดนครสวรรค์นายทวี เสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3555
นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3557
นางสาวชุติพร เสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายประสงค์ หล้าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5680-3558
นายบดินทร์ เกษมศานติ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3556
จังหวัดนนทบุรีนายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0711
นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0713
นายอภิชัย อร่ามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0730
นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0730
จังหวัดนราธิวาสว่าที่ ร.ต. ตระกูล โทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2656
นายฉัตรชัย อุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2677
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2676
นายวีรพัฒน์ บุณฑริกรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2683
จังหวัดน่านนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-0001
นายกฤชเพชร เพชระบูรณินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6445
นายนิวัฒน์ งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6406
นายเทวา ปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6446
จังหวัดบึงกาฬนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2712
นายวินัย โตเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2447
นายนคร ศิริปริญญานันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2446
จังหวัดบุรีรัมย์นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4461-1182
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6565
นายจำเริญ แหวนเพ็ชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6677
นายปิยะ ปิจนำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6575
นายสมบูรณ์ สุธีระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6585
จังหวัดปทุมธานีนายภาสกร บุญญลักษม์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-5658
นายพงศธร กาญจนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-3548
นางสาวธนียา นัยพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-6770
นายคมสัน ญาณวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-7044
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนิติ วิวัฒน์วานิชผู้ว่าราชการจังหวัด0-3261-1028
นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3260-2359
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3261-1182
นายองครักษ์ ทองนิรมลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3261-1182
นายสินาทร โอ่เอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3260-4607
จังหวัดปราจีนบุรีนายรณรงค์ นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4000
นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4001
นางจารุณี กาวิลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4002
จังหวัดปัตตานีนางพาตีเมาะ สะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัด0-7333-5917
นายสนั่น สนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7334-9516
นายชูชีพ ธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7333-7671
นายไชยพร นิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7334-9254
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์ รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6536
นายกกชัย ฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-5920
นายไพรัตน์ เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3535-5693
นายธีรศักดิ์ โฉมศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6538
นายประพันธ์ ตรีบุบผารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6577
จังหวัดพะเยานายรัฐพล นราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9555
นายบำรุง สังข์ขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9519
นายภูชนะ ชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9590
จังหวัดพังงานายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายผู้ว่าราชการจังหวัด0-7641-1401
นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7648-1521
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7648-1522
จังหวัดพัทลุงนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-3012
นายปรีชา นวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-1593
นายก้องสกุล จันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-4044
จังหวัดพิจิตรนายอดิเทพ กมลเวชช์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-1034
นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-2444
ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-1722
จังหวัดพิษณุโลกนายภูสิต สมจิตต์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-2012
นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-1146
นายทรงพล วิชัยขัทคะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-8651
นายบุญเหลือ บารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-8023
จังหวัดเพชรบุรีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-5373
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-7070
นางวันเพ็ญ มังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-5779
นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3270-6133
จังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤษณ์ คงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9777
นางพัชรี ศาลาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-0020
นายชนก มากพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9789
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9788
นายจิรวัตร์ มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9733
จังหวัดแพร่นายชุติเดช มีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1036
นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1779
นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1606
จังหวัดภูเก็ตนายโสภณ สุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7621-1001
นายศรัทธา ทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7624-0396
นายกองเอกอดุลย์ ชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7621-2730
นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7622-2803
จังหวัดมหาสารคามนายวิบูรณ์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7666
นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 41714
นางสาวปราณี วงศ์บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7493
นายกนก ศรีวิชัยนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7532
จังหวัดมุกดาหารนายวรญาณ บุญณราชผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-1114
นายบุญเรือง เมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-2169
นายไกร เอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-1274
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-2169
จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐา โมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2158
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2242
นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2012
จังหวัดยโสธรนายชรินทร์ ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2672
นายสุวัฒน์ เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2966
นายชาญชัย ศรศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2844
จังหวัดยะลานายอำพล พงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-2002
พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-2321
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7320-3788
นายอำนาจ ชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-1694
จังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพล ใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-1706
นายชูศักดิ์ ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-1352
นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-9395
นายนพดล จอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-4610
จังหวัดระนองนายนริศ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7781-1365
นายราชัน มีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7780-0114
ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7780-0115
จังหวัดระยองนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4001-2
นายกัฬชัย เทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4003
นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3802-9161
นายกำธร เวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4004
จังหวัดราชบุรีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัด0-3232-5855
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3231-5315
นายปิยพงศ์ ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3233-7896
นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-32338-996
จังหวัดลพบุรีนายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0161
นายวชิระ เกตุพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0158
นายปรัชญา เปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0147
ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0158
จังหวัดลำปางนายชัชวาลย์ ฉายะบุตรผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5001
นายชนาธิป เสมแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5002
นางสาวนิติยา พงษ์พานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-0365
นายพัชระ สิมะเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5003
จังหวัดลำพูนนายสันติธร ยิ้มละมัยผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-1018
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-2363
นายโยธิน ประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-1366
จังหวัดเลยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4281-1683
นายบุญเติม เรนุมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4281-1116
นายอนุพงศ์ คำภูแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4286-1095
สิบเอกกิตติคุณ บุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4286-1095
จังหวัดศรีสะเกษนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4561-2919
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัด045 611 139
นายนพ พงศ์ผลาดิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด045 612 939
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัด045 622 813
นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด045 612 384
จังหวัดสกลนครนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1282
นายชานน วาสิกศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1287
นายพิสิษฐ์ แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1764
นายชยุต วงศ์วณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1790
นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1991
จังหวัดสงขลานายสมนึก พรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-3874
นายมาหะมะพีสกรี วาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7431-1099
นายอำนวย พิณสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-3976
นายอภิชาติ สาราบรรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-4599
นายเศวต เพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7431-3003
จังหวัดสตูลนายศักระ กปิลกาญจน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7471-1373
นายชาตรี ณ ถลางรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7473-0865
นายคณิต คงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7471-1314
จังหวัดสมุทรปราการนายศุภมิตร ชิณศรีผู้ว่าราชการจังหวัด0-2389-0656
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2388-0709
นายสุจินต์ วาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2388-0709
นายประทีป นทีทวีวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2389-0646
จังหวัดสมุทรสงครามนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลาผู้ว่าราชการจังหวัด0-3471-5994
นายกรกฎ วงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3472-0695
นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3471-1996
จังหวัดสมุทรสาครนายผล ดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัด0-3441-1898
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3442-7114
นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3441-2002
จังหวัดสระแก้วนายปริญญา โพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5111
นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5113
นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5112
จังหวัดสระบุรีนายบัญชา เชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3634-0701
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3634-0703
นายวิชัย บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3634-0704
นายดุรงฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3634-0702
จังหวัดสิงห์บุรีนายสุเมธ ธีรนิติผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7111
นายวราดิศร อ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7113
นายปรีชา ดิลกพรเมธีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7112
จังหวัดสุโขทัยนายสุชาติ ทีคะสุขผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-1097
นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-3074
นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-5366
นางสงวน มะเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-1349
จังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5500
นายประทีป การมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5102
นางอภิญญา เอี่ยมอำภารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5373
นายดรณ์ สมิตะเกษตรินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5374
จังหวัดสุราษฏร์ธานีนายเจษฎา จิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2176
นายนันธวัช เจริญวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2190
นายมนตรา พรมสินธุรองผู้ว่าราชการจังหวัด077 272 805
นายบันดาล สถิรชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2805
นายสุคนธ์ หนูภักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7728-7838
จังหวัดสุรินทร์นายพิจิตร บุญทันผู้ว่าราชการจังหวัด0-4451-3554
นายสันทัด แสนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4451-3982
นายประภาส ศรีจันทร์เวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4451-3659
นายวสันต์ ชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4451-2181
จังหวัดหนองคายนายราชันย์ ชุ้นหั้วผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-2450
นายรัฐศาสตร ชิดชูรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1284
นายชาญชัย คงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1113
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1274
จังหวัดหนองบัวลำภูนายสุวิทย์ จันทร์หวรผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2914
นายศศิน พัฒนภิรมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2915
นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2517
จังหวัดอ่างทองนายพิริยะ ฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัด0-3562-0128
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3562-0129
นายทัศนัย สุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3561-1612
จังหวัดอำนาจเจริญว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-311
นายเสนีย์ ส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-3007
นายประทีป บริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-3022
จังหวัดอุดรธานีนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัด0-4218-1855
นายสุรศักดิ์ อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4214
นางคณิตา ราษฎร์นุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4076
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4212
นายณฐพล วิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-1599
จังหวัดอุตรดิตถ์นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-1248
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-1207
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-3070
จังหวัดอุทัยธานีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-3164
นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-1200
นายวิฑูรย์ สิรินุกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-1284
จังหวัดอุบลราชธานีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัด0-4525-4693
นายสมเพชร สร้อยสระคูรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4609
นางทรงลักษณ์ วรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4602
นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4601
นายสำเริง ม่วงสังข์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4603
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์หมายเลขภายใน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0 2225 70121000,1003
นายจักกพันธุ์ ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0 2224 29661010-1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-30521007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-29851015,1017,1018
นายศานนท์ หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-30511020
นายขจิต ชัชวานิชย์ปลัดกรุงเทพมหานคร0-2224-30191035-6
นางวันทนีย์ วัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2226-48711698
นายชวินทร์ ศิรินาครองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2222-7170
นายชาตรี วัฒนขจรรองปลัดกรุงเทพมหานคร0 2222 0823
นายเฉลิมพล โชตินุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานคร0 2226 1425
นายณรงค์ เรืองศรีรองปลัดกรุงเทพมหานคร0 2224 3058
นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยมรองปลัดกรุงเทพมหานคร0 2224 3012
footer-socials