หน้าแรก เกี่ยวกับกระทรวง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยในยุคต่าง ๆ
พ.ศ.อำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนราชการกฎหมายหลัก
2435-2475เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ รักษาการ. .เพื่อที่จะบำรุงรักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความเจริญในเมืองต่าง ๆ1. กรมมหาดไทยกลาง 2. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ 3. กนมภลำภัง 4. กรมสำรวจ 5. กรมปลัดบัญชี 6. กรมทะเบียน 7. กรมตำรวจภูธร 8. กรมตำรวจภูบาล 9. กรมพยาบาล 10. กรมป่าไม้ 11. กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา 12. กรมสรรพากรนอก 13. กรมสาธารณสุข 14. กรมอัยการ 15. กรมบัญชีการ กระทรวงมหาดไทย 16. กรมนคราทรประกาศจัดเป็นหน้าที่ระหว่าง กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม(พ.ศ.2437) หมายเหตุ การแบ่งส่วนราชการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จะเป็นไป ตามพระบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2476กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร และบริหารการสาธารณสุข1. กรมเลขานุการรัฐมนตรี 2. กรมปลัด 3. กรมมหาดไทย 4. กรมสาธารณสุข 5. กรมตำรวจ 6. กรมอัยการ 7. กรมนคราทร 8. กรมราชทัณฑ์ 9. สภาการแพทย์ 10. สภาการสาธารณสุขพ.ร.บ.จัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476
2484กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการ รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักร การปกครองท้องที่ และการประชาสงเคราะห์1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2. กรมปลัดกระทรวง 3. กรมตำรวจ 4. กรมที่ดิน 5. กรมประชาสงเคราะห์ 6. กรมมหาดไทย 7.กรมโยธาเทศบาล 8. กรมราชทัณฑ์ 9. กรมสาธารณสุข 10.กรมอัยการพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484
2487กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการ รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักร การสาธารณูปการ การปกครองท้องที่ การประชาสงเคราะห์ และการป้องกันภัยทางอากาศ1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมตำรวจ 4. กรมที่ดิน 5. กรมประชาสงเคราะห์ 6. กรมป้องกันภัยทางอากาศ 7. กรมมหาดไทย 8. กรมโยธาเทศบาล 9. กรมราชทัณฑ์ 10.กรมอัยการพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2487
2496กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมตำรวจ 4. กรมที่ดิน 5. กรมประชาสงเคราะห์ 6. กรมป้องกันสาธารณภัย 7. กรมมหาดไทย 8. กรมโยธาเทศบาล 9. กรมราชทัณฑ์ 10.กรมอัยการพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2496
2506กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมการปกครอง 4. กรมการพัฒนาชุมชน 5. กรมตำรวจ 6. กรมที่ดิน 7. กรมประชาสงเคราะห์ 8. กรมโยธาเทศบาล 9. กรมราชทัณฑ์ 10.กรมอัยการ 11. สำนักผังเมืองพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506
2515กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ การปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข การพัฒนาชนบทและชุมชน การส่งเสริมการศึกษา และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมและคุ้มครอง การใช้แรงงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมการปกครอง 4. กรมการพัฒนาชุมชน 5. กรมตำรวจ 6. กรมที่ดิน 7. กรมประชาสงเคราะห์ 8. กรมโยธาเทศบาล 9. กรมราชทัณฑ์ 10.กรมแรงงาน 11.กรมอัยการ 12.สำนักผังเมือง 13. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 19 กันยายน 2515
2534กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครอง การปกครองท้องที่ การปกครองท้องถิ่น การทะเบียนราษฎร การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน การรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การที่ดิน การประชาสงเคราะห์ การสาธารณูปโภค และสาธารณูประการ การโยธา การราชทัณฑ์ การแรงงาน การผังเมือง การประกันสังคมและการพัฒนาชนบท1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมการปกครอง 4. กรมการพัฒนาชุมชน 5. กรมตำรวจ 6. กรมที่ดิน 7. กรมประชาสงเคราะห์ 8. กรมโยธาเทศบาล 9. กรมราชทัณฑ์ 10.กรมแรงงาน 11.สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย 12.สำนักผังเมือง 13. สำนักงานประกันสังคม 14. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
2545กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมการปกครอง 4. กรมการพัฒนาชุมชน 5. กรมที่ดิน 6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. กรมโยธาธิการและผังเมือง 8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
footer-socials