ตอนที่ ๑๑ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะปฏิสังขรณ์ สถาปนาพระอาราม