ตอนที่ ๑๕ พระราชศรัทธา ปฏิสังขรณ์พระศรีสรรเพชญดาญาณ และพระพุทธรูปโบราณ