หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (๖๒ ตอน) ตอนที่ ๕๘ แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของมวลมนุษยชาติ
footer-socials