หน้าแรก สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต