ตอนที่ ๒ จากน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนหลวงสู่แผ่นดิน